Politikalar

Politikalar

Zirve Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Uluslararası Teknik Kontrol LTD. ŞTİ.

ZİRVE BELGELENDİRME;
Yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu şekilde, fırsat eşitliği ilkesi ile itiraz ve şikayetlere açık bir sistem içerisinde, kalite güvencesi sağlanmış, iç doğrulaması yapılan, güvenilir hizmet anlaşışı içinde, iş sağılığı ve güvenliğini sağlayarak, sürekli gelişime açık, kötüye kullanımları engelleyen, müşteri memnuniyetini ve istihdama katkıyı ön planda tutarak hizmet vermeyi amaçlar.

ZİRVE BELGELENDİRME;
Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerini açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını, ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını, değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasını, görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin geliştirilmesini, Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını, ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakların temin edilmesini sağlar .

ZİRVE BELGELENDİRME;
Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri alarak, herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlamış, özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarını dikkate alarak, ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasının ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesini sağlar.

ZİRVE BELGELENDİRME;
Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesini, iç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini, iç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını, iç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlar.

ZİRVE BELGELENDİRME;
Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesini
veya bu kararlara itiraz edebilmesini, belgelendirme kuruluşunun sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasını, tüm adayların itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirilmesini, öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarını, aşamalı bir temyiz prosedürünün işletilmesini, açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize edilmesi ve kayıt altına alınmasını, kurum tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydının saklanmasını sağlar.

ZİRVE BELGELENDİRME;
Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesini, personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal olarak yükümlülüklerinin bulunduğunu güvence altına alarak, iş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasını, gerektiği şekilde kullanılmasını, izlenmesini ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirilmesini, potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunulmasını, tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini, veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerinin sağlanması amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlanması ve gözetimde bulunulması, işyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum’un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlanması,
iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışılmasını, güvenli çalışma sistemlerin uygulanması ve risk teşkil eden durumların kontrol altında tutulması, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasını sağlar.

ZİRVE BELGELENDİRME;
Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını, tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesini ve karşılanmasını, tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasının sağlanması, bu uyum eğitiminin uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tanımlanmasını, istihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsamasını, tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılması ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişimini sağlar.

ZİRVE BELGELENDİRME;
Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgemeyi, öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt verilmesini, açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasının standardize edilerek ve kayıt altına alınmasını, kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunulmasını sağlar.

ZİRVE BELGELENDİRME;
Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesini sağlar.

ZİRVE BELGELENDİRME;
Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirlerin alınması ve prosedürlerin bu doğrultuda işletilmesini, öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçilmesi ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına alınmasını, çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunun en aza indirgenmesi, sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunun ortadan kaldırılmasını, çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir alınmasını, finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Kalite Politikası

Zirve Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Uluslararası Teknik Kontrol LTD. ŞTİ.

Bağımsız, doğru ve güvenilir...

ZİRVE BELGELENDİRME olarak verdiğimiz kaliteli hizmetin ölçütlerini; evrensel ve kurumsal etik değerler çerçevesinde Bağımsız, Doğru, Güvenilir ve Gizlilik İlkeleri ile karşılıklı güven çerçevesinde şirket personellerinin kendisine verilen görevleri tüm kalite gerekliliklerini öğrenip uygulamalarını sağlamak ve zaman yönetiminde başarı kapsamlı iş birliği, prosedür takibinde devamlılık, hizmet sonrası destek ve güncellenebilir, proaktif çalışma yöntemleri için personellere eğitimler vererek, tüm iç ve dış kaynaklı çalışanlarını mesleki anlamda sürekli kendini yenilemesini sağlayacaktır.

Tecrübe ve bilgi...

ZİRVE BELGELENDİRME çalışanlarının görevleriyle ilgili tüm kalite gerekliliklerini, öğrenmelerini ve işletmelerinizi bilgi toplumunun gerektirdiği değişime  ve  teknolojik  yeniliklere ayak uydurmayı hedefler. Kazanımlarımıza, birlikte çalıştığımız kurum veya kişilerin başarılarını referans olarak eklemeyi ve süreklilik arz eden hizmetlerimizle iç ve dış kaynaklı tüm çalışanlarımızın edindikleri tecrübe ve bilgileri işlerinde uygulamalarını sağlayarak hizmet kalitesinin düzeyini artırmayı görev bilir.

Sertifikalandırma süreci...

ZİRVE BELGELENDİRME her geçen gün sürekli değişimin kendini gösterdiği iş dünyası; yeniliklere açık olmayı, verimliliği, hizmetlerimizin geliştirilmesi ve sunumunda belge talep edenlerin istek ve beklentilerini göz önünde bulundurmaya odaklanmayı, hizmet sunduğumuz kurum ve kişileri sektörlerinde daima bir adım öne taşımayı gerektiriyor. İşimiz, bu bağlamda en doğru ve güvenilir prosedürlerle sertifikalandırma sürecini sorunsuz şekilde tamamlamaktır. 

Tarafsız ve yapıcı...

ZİRVE BELGELENDİRME müşteri ilişkilerinde her gün yenilenen misyonumuz ve kalite politikamız gereği talep edilen hizmete karşılık uzman ve yetkin personellerimizce arz olunan hizmetin müşteri memnuniyetini arttırmasını sağlayacaktır. İtirazları münkün olduğunca en kısa sürede, tarafsız ve yapıcı olarak çözümleyecek ve tarafsızlığını muhafaza edecektir.

İş sağlığı ve güvenliği...

ZİRVE BELGELENDİRME Belgelendirme süreçlerinde gerekli bütün iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınarak sınavların titizlikle güvenilir, tarafsız, adil, şeffaf ve objektif, bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır.

Kılavuzlara uygun takip...

ZİRVE BELGELENDİRME gerçekleştirilen hizmetlerde her zaman tüm süreçlerin ilgili TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardına, Yasalara, Standardlara, Mesleki Yeterlilik Mevzuatına, ulusal ve uluslararası kılavuzlara uygun takip ederek sektörde ve işverenler tarafından kabul görülen belgelerin düzenlenmesini amaçlamaktadır.

  METAL SEKTÖRÜ

  • 11UY0013-3 ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI SEVİYE 3 – REV.03
  • 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 – REV.04
  • 12UY0086-3 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3 – REV.02
  • 12UY0087-4 METAL LEHVA İŞLEME TEZGAH OPERATÖRÜ SEVİYE 4 – REV.02

  TİCARET SEKTÖRÜ

  • 17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 – REV.00
  • 17UY0332-4 EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 – REV.00
  • 17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 – REV.00

  KİMYA, PETROL, LASTİK VE PLASTİK SEKTÖRÜ

  • 12UY0069-4 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 4 – REV.03
  • 12UY0069-3 PLASTİK ENJEKSİYN ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 – REV.03
  • 13UY0142-3 PLASTİK PROFİL ÜRETİM OPERATÖRÜ(EKSTRÜZYON) SEVİYE 3 – REV.01
  • 13UY0143-3 PLASTİK ŞİŞİRME FİLM ÜRETİM OPERATÖRÜ(EKSTRÜZYON) SEVİYE 3 – REV.01

  MAKİNE SEKTÖRÜ

  • 12UY0081-3 FREZECİ SEVİYE 3 – REV.01
  • 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3 – REV.00
  • 14UY0202-3 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3 – REV.01
  • 14UY0202-4 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4 REV.01

  Yukarıdaki Ulusal Mesleki Yeterliliklerinden akreditasyon sürecinde olduğumuz için ve henüz yetkilendirme olmadığı için başvuru kabul edilmemektedir.