16UY0253-2-İNŞAAT İŞÇİSİ – SEVİYE 2 REV.00

İSKELE KURULUM ELEMANI – SEVİYE 3 REV.01

PERSONEL BELGELENDİRME ŞARTNAMESİ

1. Belgelendirme Programının Amacı

Bu program, 16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2 REV.00 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Zorunlu Birimler

16UY0253-2/A1 – İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

16UY0253-2/A2 – Genel İnşaat İşleri

Seçmeli Birimler

Bu yeterlilikte seçmeli birim yoktur.

3. Programa Katılmak için Ön Şartlar

Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

– Öğrenim Belgesi (Diploma)

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– Personel Belgelendirme Başvuru Formu

– Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

–  Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

– Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)

5. Belgelendirme Dokümanları

– Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ZİRVE BELGELENDİRME Prosedürleri uygulanacaktır.

6. Belgelendirme Dili

– Sınav dili Türkçe’dir.

7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi

– ZİRVE BELGELENDİRME Personel Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır.

8. Sınav Türü

– Teorik(T1- Sözlü Sınav) + Pratik(P1) (Uygulama)

9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar

Baret

Eldiven

Emniyet Kemeri

İş Ayakkabısı

Koruyucu gözlük

İş Elbisesi

Toz Maskesi

Numaralı Reflektörlü Yelek

Sıva Alçısı

Saten alçı

Bağ Teli

Balyoz

Ano Çıtası

Çekiç

Çimento

Çiroz kelepçe

Çiroz kelepçe anahtarı  

Çivi  muhtelif   

Çivi önlüğü  1 ad

Demir bükme ekipmanı 

İlk Yardım çantası

Yangın söndürme Cihazı 2

Demirci tezgahı 

El arabası 

El fırçası  

El makası (demirci)   

Gaz beton testeresi    

Gelberi    

Gönye   

Güvenlik şeridi 

Harç teknesi       

Hazır şap          

Hortum terazi    

İletişim araçları   telsiz  

İnşaat demiri 8-10-12-14-16 

İp (çırpı ipi)  

İş merdiveni  

Jüt kanaviçe (ıslak çuval)

Kalem 

Kanca   

Karıştırıcı mikser  

Karıştırma ucu      

Kazma   

Kereste (muhtelif ) tahta 2 boy-5*10 2m-10*10  

Kerpeten 

Keski

Keski/Murç    

Kireç    

Kişisel koruyucu donanım    set olarak tamamı  

Köşe devir malası  

Köşe Profili  

Kum       

Kum ölçeği 

Kürek

Lastik tokmak 

Levye

Mala çeşitleri  muhtelif 

Manivela

Markalama kalemi

Mastar   2m lik

Metal ve beton delme matkap uçları 

Metre

Naylon branda (beton örtüsü)      

Oturak makası  

Pala testere

Paspayı elemanları 2.5-3-4-5 cm lik

Pense

Rabitz teli  

Saplama (Tie-Rot) somunu   

Saplama (Tie-Rot) aynası      

Seyyar kablo    10 m lik  

Sıva filesi   

Sıvacı küreği  

Spatula    muhtelif  

Su hortumu      5 mlik

Su kovası  

Su ölçeği    

Su terazisi 

Sünger

Şakül

Tel fırça

Vibratör  /daldırma)      

10. Teorik Sınav

ZORUNLU BİRİMLER TEORİK SINAVI

Yalnız A1 zorunlu yeterlilik biriminden T1 sözlü teorik sınav yapılır. A2 biriminde teorik sınav yapılmaz.

 

Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadeleri (Ek A1-2) ölçülecek şekilde tasarlanmıştır.

 

A1 birimi, T1 Sözlü teorik sınavında adaylara soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, en az 10 soru sorulur. Sınavda her bir soru için 3 dk. süre verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz.

 

Sorular ZİRVE BELGELENDİRME soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın sözlü sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 60 puan alması gerekir.

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

T1

60

10

3dk

A2

Genel İnşaat İşleri11. Performansa Dayalı Sınav

ZORUNLU BİRİMLER PERFORMANS SINAVI

A1 zorunlu yeterlilik birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri, A2 biriminin beceri ve yetkinlik kontrol listesinde tanımlandığı için, performans sınavı yapılmaz.

 

A2 zorunlu yeterlilik biriminden ise P1 performansa dayalı sınav İnşaat İşçisi Seviye 2 Rev.00 Ulusal yeterliliği Ek A2- 2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir.  Performansa dayalı sınavda Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı ile ölçülecektir. P1 sınavlarının sınav süreleri fiili imalat süreleridir.

 

Adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir. 

 

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde adayın sınavına son verilir.

 

Formlardaki cevap sayısı tespit edilerek, elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Her birim de sorulacak soru tipi ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

Soru Sayısı

Sınav Süresi

A1

İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

A2

Genel İnşaat İşleri

P1

60

Uygulama

Soruya göre12. Ölçme ve Değerlendirme

Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.

 

Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

 

İnşaat İşçisi (Seviye 2) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu ZİRVE BELGELENDİRME merkezinde veya aday/adayların çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

 

Aday yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

 

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

13. Sınav Yeri

13.1 ZİRVE BELGELENDİRME’nin anlaşma yaptığı merkezler.

13.2 Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkanlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.3 Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

– Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

– Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.4 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ZİRVE BELGELENDİRME personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

14. Değerlendirme Kriteri

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

 

Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

15UMS0463-2 İnşaat İşçisi Seviye 2 Ulusal Meslek Standardı

16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2 Rev.00 Ulusal Yeterliliği15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç ZİRVE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

16. Belgelenin Teslimi

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. Belgeli kişinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde 1 defa performans izleme raporu hazırlanır. Rapor belgenin verildiği tarihten itibaren 2-3 yıl arasında yapılır.

 

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle gözetimi yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği, geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

18. Yeniden Belgelendirme

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgenin geçerlilik süresi boyunca belge sahibi ile ilgili ZİRVE BELGELENDİRME’ye performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda belge sahibi fiili olarak toplam 12 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen belge sahipleri, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

Belgesi iptal edilenler yeniden sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.

19. Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu Şartnamede belirtilen kurallar ve ZİRVE BELGELENDİRME Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını ZİRVE BELGELENDİRME’ye iade etmekle yükümlüdür.

21. İtiraz ve Şikayetler

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi ZİRVE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde ZİRVE BELGELENDİRME’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. ZİRVE BELGELENDİRME’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir

 

22. Ücret

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.

23. Diğer Şartlar

23.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

23.2 Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gerekir.

23.3 Sınavlardan başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden/bölümlerden yeniden sınava girebilir. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınavlara girebilmesi için sınavlarda başarısız olduğu bölüm/bölümler veya konu/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

23.4 Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.

23.5 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

23.6 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.7 Uygulama sınavında adayların yaptığı işler sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

23.8 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi ZİRVE BELGELENDİRME tarafından sağlanır.

24. Programa Ek Spesifik Şartlar

Programa ek spesifik şart bulunmamaktadır.

  METAL SEKTÖRÜ

  • 11UY0013-3 ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI SEVİYE 3 – REV.03
  • 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 – REV.04
  • 12UY0086-3 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3 – REV.02
  • 12UY0087-4 METAL LEHVA İŞLEME TEZGAH OPERATÖRÜ SEVİYE 4 – REV.02

  TİCARET SEKTÖRÜ

  • 17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 – REV.00
  • 17UY0332-4 EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 – REV.00
  • 17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 – REV.00

  KİMYA, PETROL, LASTİK VE PLASTİK SEKTÖRÜ

  • 12UY0069-4 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 4 – REV.03
  • 12UY0069-3 PLASTİK ENJEKSİYN ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 – REV.03
  • 13UY0142-3 PLASTİK PROFİL ÜRETİM OPERATÖRÜ(EKSTRÜZYON) SEVİYE 3 – REV.01
  • 13UY0143-3 PLASTİK ŞİŞİRME FİLM ÜRETİM OPERATÖRÜ(EKSTRÜZYON) SEVİYE 3 – REV.01

  MAKİNE SEKTÖRÜ

  • 12UY0081-3 FREZECİ SEVİYE 3 – REV.01
  • 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3 – REV.00
  • 14UY0202-3 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3 – REV.01
  • 14UY0202-4 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4 REV.01

  Yukarıdaki Ulusal Mesleki Yeterliliklerinden akreditasyon sürecinde olduğumuz için ve henüz yetkilendirme olmadığı için başvuru kabul edilmemektedir.