12UY0084-4 – METAL KESİM OPERATÖRÜ – SEVİYE 4 REV.02

METAL KESİM OPERATÖRÜ – SEVİYE 4 REV.02

PERSONEL BELGELENDİRME ŞARTNAMESİ

1. Belgelendirme Programının Amacı

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri alarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Kesim Operatörünün Seviye 4 Rev.02, sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini, ölçme-değerlendirme esaslarını belirlemektedir. Bu yeterlilik, endüstride metal sektöründe, metal kesim işlerinde çalışanların yeterliliklerinin ölçülmesi ve belgelendirilmesini amaçlamaktadır.

2. Zorunlu Birimler

12UY0084-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

12UY0084-4/B2 Lazer Kesim 

12UY0084-4/B3 Plazma Kesim

3. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile birlikte B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması zorunludur.

4. Programa Katılmak için Ön Şartlar

Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

5. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

– Öğrenim Belgesi (Diploma)

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– Personel Belgelendirme Başvuru Formu

– Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

–  Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

– Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.

– Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)

6. Belgelendirme Dokümanları

– Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ZİRVE BELGELENDİRME Prosedürleri uygulanacaktır.

7. Belgelendirme Dili

– Sınav dili Türkçe’dir.

8. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi

– ZİRVE BELGELENDİRME Personel Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır.

9. Sınav Türü

– Teorik + Pratik (Uygulama)

10. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar

Anahtar takımları , Avuç içi taşlama , Balyalama donanımı , Basınç düşürücü , Bilgisayar, Gaz  hortumları ,

Gaz tüpleri , Hava tabancası , işkence Kompresör , Kontrol, hata/fire formları , Lazer kesim makinesi , Levye

Özel bağlama aparatları , Plazma kesme tezgâhı  , Sac kesme-dilimleme makinesi , Sac makası , şartlandırıcı , arkalama araçları ,

11. Teorik Sınav

ZORUNLU BİRİMLER TEORİK SINAVI

Çoktan Seçmeli Yazılı Sınav:  A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir.

Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 25 soruluk yazılı sınav uygulanır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir.

Teorik sınavda sorulardan en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

 

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE

T1

60

25

1,5 dk

      

 

 

SEÇMELİ BİRİMLER TEORİK SINAVI

Çoktan seçmeli sınav: Seçmeli birimine yönelik teorik sınav B2 için, Ek B2-2’de, B3 için, Ek B3-2’de  yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir.

Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 10 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır.

 

Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir.

 

Sorular ZİRVE BELGELENDİRME soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Sınavda sorulardan en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

Sınav soruları seçmeli birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadeleri ölçülecek şekilde tasarlanmıştır.

 

SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı

 (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

B2

LAZER KESİM 

T1

60

10

1,5 dak

B3

PLAZMA KESİM

T1

60

10

1,5 dak12. Performansa Dayalı Sınav

ZORUNLU BİRİMLER PERFORMANS SINAVI

A1 yeterlilik birimi için performans sınavı uygulanmaz.

SEÇMELİ BİRİMLER PERFORMANS SINAVI

Seçmeli birimler için P1 Performans sınavı, lazer kesime, plazma kesim, esas teşkil eden bir imalat resmi dikkate alınarak gerçek imalat şartlarında yaptırılır.

Beceri sınavının süresi imalat şartları altında kullanılan süreye karşılık gelmelidir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

 P1 Performans sınavı, beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülecek şekilde tasarlanmıştır.

13. Ölçme ve Değerlendirme

12UY0084-4 Metal Kesim Operatörü Seviye 4 Rev.02 Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu ZİRVE BELGELENDİRME merkezinde veya aday/adayların çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

12UY0084-4 Metal Kesim Operatörü Seviye 4 Rev.02 Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Adayın her iki sınavdan da başarılı olması beklenmektedir. Herhangi bir sınav türünden başarısız olan aday 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. 1 yıldan fazla ara verilirse her iki bölümden tekrar sınava girilir.

14. Sınav Yeri

14.1 ZİRVE BELGELENDİRME’nin anlaşma yaptığı merkezler.

14.2 Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkanlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

14.3 Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

– Sınav sırasında kullanılacak test parçaları, ilgili standartlara ve ZİRVE BELGELENDİRME Prosedürlerine uygun olarak başvuru sahibi tarafından hazırlanacaktır.

– Sınav sırasında kullanılacak kaynak makinesi, ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

– Kaynakçı sınavı sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

14.4 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ZİRVE BELGELENDİRME personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

15. Değerlendirme Kriteri

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

METAL KESİM OPERATÖRÜ (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı – 12UMS0237-3 12UMS0237-4

12UY0084-4 METAL KESİM OPERATÖRÜ Seviye 4 Rev.02   Ulusal Yeterlilik16. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç ZİRVE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

17. Belgelenin Teslimi

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

18. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Belgeli kişinin performansı, mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi içerisinde,   2. yıl ile 3. yıl arasında yılın sonundan itibaren en az bir kez ZİRVE BELGELENDİRME tarafından gözetime tabi tutulur.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle gözetimi yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği, geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Adayın gözetimi ile ilgili bilgiler ZİRVE BELGELENDİRME tarafından kayıt altına alınır.

19. Yeniden Belgelendirme

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2.5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.
 2. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

20. Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

21. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu Şartnamede belirtilen kurallar ve ZİRVE BELGELENDİRME Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını ZİRVE BELGELENDİRME’ye iade etmekle yükümlüdür.

22. İtiraz ve Şikayetler

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi ZİRVE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde ZİRVE BELGELENDİRME’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. ZİRVE BELGELENDİRME’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir

 

23. Ücret

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.

24. Diğer Şartlar

24.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

24.2 Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gerekir.

24.3 Sınavlardan başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden/bölümlerden yeniden sınava girebilir. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınavlara girebilmesi için sınavlarda başarısız olduğu bölüm/bölümler veya konu/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

24.4 Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.

24.5 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

24.6 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

24.7 Uygulama sınavında adayların yaptığı işler sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

24.8 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi ZİRVE BELGELENDİRME tarafından sağlanır.

25. Programa Ek Spesifik Şartlar

Programa ek spesifik şart bulunmamaktadır.

  METAL SEKTÖRÜ

  • 11UY0013-3 ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI SEVİYE 3 – REV.03
  • 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 – REV.04
  • 12UY0086-3 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3 – REV.02
  • 12UY0087-4 METAL LEHVA İŞLEME TEZGAH OPERATÖRÜ SEVİYE 4 – REV.02

  TİCARET SEKTÖRÜ

  • 17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 – REV.00
  • 17UY0332-4 EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 – REV.00
  • 17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 – REV.00

  KİMYA, PETROL, LASTİK VE PLASTİK SEKTÖRÜ

  • 12UY0069-4 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 4 – REV.03
  • 12UY0069-3 PLASTİK ENJEKSİYN ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 – REV.03
  • 13UY0142-3 PLASTİK PROFİL ÜRETİM OPERATÖRÜ(EKSTRÜZYON) SEVİYE 3 – REV.01
  • 13UY0143-3 PLASTİK ŞİŞİRME FİLM ÜRETİM OPERATÖRÜ(EKSTRÜZYON) SEVİYE 3 – REV.01

  MAKİNE SEKTÖRÜ

  • 12UY0081-3 FREZECİ SEVİYE 3 – REV.01
  • 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3 – REV.00
  • 14UY0202-3 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3 – REV.01
  • 14UY0202-4 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4 REV.01

  Yukarıdaki Ulusal Mesleki Yeterliliklerinden akreditasyon sürecinde olduğumuz için ve henüz yetkilendirme olmadığı için başvuru kabul edilmemektedir.