12UY0058-3 – SU YALITIMCISI – SEVİYE 3 REV.01

SU YALITIMCISI – SEVİYE 3 REV.01

PERSONEL BELGELENDİRME ŞARTNAMESİ

1. Belgelendirme Programının Amacı

Bu program, 12UY0058-3 Su Yalıtımcısı Seviye 3 Rev.01 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Zorunlu Birimler

12UY0058-3/A1 Su Yalıtımında İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

Seçmeli Birimler

12UY0058-3/B1 Sürme Esaslı Malzemeler ile Su Yalıtımı

12UY0058-3/B2 Bitümlü Membran ile Su Yalıtımı

12UY0058-3/B3 PVC, TPO, EPDM, HDPE Membran ile Su Yalıtımı

3. Programa Katılmak için Ön Şartlar

Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

– Öğrenim Belgesi (Diploma)

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– Personel Belgelendirme Başvuru Formu

– Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

–  Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

– Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.

– Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)

5. Belgelendirme Dokümanları

– Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ZİRVE BELGELENDİRME Prosedürleri uygulanacaktır.

6. Belgelendirme Dili

– Sınav dili Türkçe’dir.

7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi

– ZİRVE BELGELENDİRME Personel Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır.

8. Sınav Türü

– Teorik(T1 -Yapılandırılmış Sözlü Sınav) + Pratik (Uygulama)

9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar

Baret

Eldiven

Çelik Burunlu Ayakkabı

İş Elbisesi

Toz Maskesi

Koruyucu Gözlük

Numaralı Fosforlu Yelek

İlk YardIm ÇantasI

Yangin Söndürme 2 Kg Lik

Te Spatula

Rulo (Astar Ve Sürme İzo.İçin)

Çelik Mala

Maket Biçaği

 Firça (5 Numara)

Temizlik Firçasi

Badana Firçasi

Mala (26 Lik)

Temizlik Firçasi

Badana Firçasi

Dübel

Vida (  10 – 12)

Baski Çitasi

Bitümlü Bant

Harc Teknesi/Leğen

Su Yalitim Membrani (Polyester Keçe Veya Cam Tülü Taşiyicili-10 M’lik)

Sürme Tip Bitüm/Çimento Esasli İzolasyon Malzemesi

Bitüm Esasli Su Yalitim Astari   (5kg)

Sentetik Su Yalitim Örtüsü

İş Merdiveni

Su Terazisi

Tamir Harci (Su Yalitim Öncesi)

10. Teorik Sınav

ZORUNLU BİRİMLER TEORİK SINAVI

A1, Zorunlu yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar, T1 – Yapılandırılmış Sözlü Sınav şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları ZİRVE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.

Teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, en az on iki (12) soruluk sözlü sınav (T1) uygulanır.

Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 60’ını doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

Su Yalıtımında İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

T1

60

12

3 dk

      

SEÇMELİ BİRİMLER TEORİK SINAVI

Seçmeli B1, B2 ve B3 birimine yönelik teorik sınav  ilgili birimin EK’inde  yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir.

Teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış, B1 ve B2 birimlerinin her birinden en az (9) dokuz en az sekiz (8) soruluk sözlü sınav (T1) uygulanarak gerçekleştirilir.

Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru, yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir.

 

Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5 dakika zaman verilir. Sözlü sınavda, değerlendirme çizelgesine göre adayların en az % 70 başarı sağlaması gerekmektedir.

Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçülecek şekilde tasarlanmıştır.

SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

B1

Sürme Esaslı Malzemeler ile Su Yalıtımı

T1

70

9

1,5 dak.

B2

Bitümlü Membran ile Su Yalıtımı

T1

70

9

1,5 dak.

B3

PVC, TPO, EPDM, HDPE Membran ile Su Yalıtımı

T1

70

8

1,5 dak.

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

11. Performansa Dayalı Sınav

ZORUNLU BİRİMLER PERFORMANS SINAVI

A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

SEÇMELİ BİRİMLER PERFORMANS SINAVI

Bu yeterlilikte Seçmeli B1, B2 ve B3 birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.

Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için 12UY0058-3 Su Yalıtımcısı Seviye-3 Rev.01 Ulusal Yeterliliğinde ilgili birimlerde verilen beceri ve yetkinlik ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Sınavlar tek kişilik yapılmaktadır.

Performans sınavında adayın performansı; ölçülmesi öngörülen Beceri ve Yetkinlik ölçütlerinin tamamını içerecek şekilde kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde adayın sınavına son verilir.

Adayın, performans sınavından başarı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

Performans sınavında adayların asgari olarak uygulaması gereken proje/senaryo örneği 12UY0058-3 Su Yalıtımcısı Seviye-3 Rev.01 yeterliliğinin Ek’inde sunulmuştur.

Kontrol listelerindeki yerine getirilen beceri ve yetkinlik puanları tespit edilerek, elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

12. Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, 12UY0058-3 Su Yalıtımcısı Seviye3 Rev.01 Ulusal Yeterliliği) ile belirlenmiş olan zorunlu A grubu ve Seçmeli B grubu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav(Yapılandırılmış Sözlü Sınav) ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.

Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya herhangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir.

 Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması tavsiye edilir.

Belge almaya hak kazanmak için adayın, A1 zorunlu biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

13. Sınav Yeri

13.1 ZİRVE BELGELENDİRME’nin anlaşma yaptığı merkezler.

13.2 Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkanlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.3 Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

– Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

– Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.4 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ZİRVE BELGELENDİRME personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

14. Değerlendirme Kriteri

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

12UY0058-3 Su Yalıtımcısı Seviye 3 Yayın Tarihi 2012 (Rev-01/2019)

15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç ZİRVE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

16. Belgelenin Teslimi

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı

Yeterlilik belgesinin geçerlik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve belge 5 (beş) yıl süresince geçerlidir.

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında yetkilendirilmiş ZİRVE BELGELENDİRME‘nin belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

18. Yeniden Belgelendirme

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 18 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,
 2. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

19. Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve ZİRVE BELGELENDİRME Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir.

Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını ZİRVE BELGELENDİRME’ye iade etmekle yükümlüdür.

21. İtiraz ve Şikayetler

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi ZİRVE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde ZİRVE BELGELENDİRME’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. ZİRVE BELGELENDİRME’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir

 

22. Ücret

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.

23. Diğer Şartlar

23.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

23.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.3 Adaylar sınav giriş formlarını ve kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet) hazır bulundurmalıdırlar.

23.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

23.5 ZİRVE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

23.6 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

23.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi ZİRVE BELGELENDİRME tarafından sağlanır.

24. Programa Ek Spesifik Şartlar

Programa ek spesifik şart bulunmamaktadır.

 

  METAL SEKTÖRÜ

  • 11UY0013-3 ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI SEVİYE 3 – REV.03
  • 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 – REV.04
  • 12UY0086-3 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3 – REV.02
  • 12UY0087-4 METAL LEHVA İŞLEME TEZGAH OPERATÖRÜ SEVİYE 4 – REV.02

  TİCARET SEKTÖRÜ

  • 17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 – REV.00
  • 17UY0332-4 EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 – REV.00
  • 17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 – REV.00

  KİMYA, PETROL, LASTİK VE PLASTİK SEKTÖRÜ

  • 12UY0069-4 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 4 – REV.03
  • 12UY0069-3 PLASTİK ENJEKSİYN ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 – REV.03
  • 13UY0142-3 PLASTİK PROFİL ÜRETİM OPERATÖRÜ(EKSTRÜZYON) SEVİYE 3 – REV.01
  • 13UY0143-3 PLASTİK ŞİŞİRME FİLM ÜRETİM OPERATÖRÜ(EKSTRÜZYON) SEVİYE 3 – REV.01

  MAKİNE SEKTÖRÜ

  • 12UY0081-3 FREZECİ SEVİYE 3 – REV.01
  • 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3 – REV.00
  • 14UY0202-3 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3 – REV.01
  • 14UY0202-4 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4 REV.01

  Yukarıdaki Ulusal Mesleki Yeterliliklerinden akreditasyon sürecinde olduğumuz için ve henüz yetkilendirme olmadığı için başvuru kabul edilmemektedir.