11UY0013-3 – ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI – SEVİYE 3 REV.02

ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI – SEVİYE 3 REV.02

PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI

1. Belgelendirme Programının Amacı

Bu program, 11UY0013-3 Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3 Rev.02 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci ve sonrası hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Zorunlu Birimler

11UY0013-3/A1 – İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonun Yapılması

11UY0013-3/A2 – Endüstriyel Boru Montajı İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Seçmeli Birimler

Bu yeterlilikte seçmeli birim bulunmamaktadır.

3. Programa Katılmak için Ön Şartlar

Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

– Öğrenim Belgesi (Diploma)

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– Personel Belgelendirme Başvuru Formu

– Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

–  Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

– Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.

– Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)

5. Belgelendirme Dokümanları

– Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ZİRVE BELGELENDİRME Prosedürleri uygulanacaktır.

6. Belgelendirme Dili

– Sınav dili Türkçe’dir.

7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi

– ZİRVE BELGELENDİRME Personel Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır.

8. Sınav Türü

– Teorik(T1) + Pratik(P1) (Uygulama)

9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar

Baret

İş Ayakkabısı(Çelik Burunlu)

Eldiven

İş Elbisesi  

Numaralı Reflektörlü Yelek

Toz Maskesi

Gaz Maskesi

Koruyucu Gözlük

Kulak Tıkacı/Kulaklık

Emniyet Kemeri

Açı Ayarlı Gönye

Açık ve Yıldız Anahtar Takımları

Bariyer

İlk Yardım Çantası

Yangın Söndürme Cihazı 2 Kg  (ABC KKT)

Oksijenle Kesme Şaloması,

Özel Hidrolik Sıkma Düzenekleri,

Pafta,

Seyyar Elektrik Kabloları,

Su Terazisi,

Şakül,

Tork Anahtarı,

Yağdanlık,

Yangın Battaniyesi

Boru Anahtarı

Boru Bükme Makinesi, Aparat ve Kalıpları,

Cıvata, Çekiç

El Feneri,

El Matkabı,

Elektrikli Spral Taş Motorları, Emniyet Halatı,

Emniyet Şeriti,

Güvenlik Elemanları,

İkaz Levhaları,

Metal Marker Kalem,

Şerit Metre,

10. Teorik Sınav

A1 zorunlu yeterlilik biriminden T1, A2 zorunlu yeterlilik biriminden ise T1 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır.

Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve 11UY0013–3 Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3 Rev.02 Ulusal yeterliliği Ek 2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Sınavlarda her bir soru için 1,5 dak. süre verilir ve A1 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında en az 5 adet, A2 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında ise 20 soru sorulur. 5 sorulu teorik sınavlarda 4 adedi, 20 soruluk sınavlarda ise 16 adedi dört seçenekli çoktan seçmeli sorular olup geriye kalan sorular da boşluk doldurmalı sorulardan oluşur.

Sorular ZİRVE BELGELENDİRME soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 60 puan alması gerekir.

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonun Yapılması

T1

60

5

1,5 dak.

A2

Endüstriyel Boru Montajı İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

T1

60

20

1,5 dak.11. Performansa Dayalı Sınav

A1 ve A2 zorunlu yeterlilik biriminden P1 performansa dayalı sınav Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılır. P1 sınavlarının sınav süreleri fiili imalat süreleridir. Adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde adayın sınavına son verilir.

Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülecektir.

Formlardaki cevap sayısı tespit edilerek, elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Her birim de sorulacak soru tipi ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

Soru Sayısı

Sınav Süresi

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonun Yapılması

P1

80

Uygulama

20 dak.

A2

Endüstriyel Boru Montajı İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

P1

80

Uygulama

100 dak.12. Ölçme ve Değerlendirme

Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3 Rev.02 Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu ZİRVE BELGELENDİRME sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya aday/adayların çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür. Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.

A1 ve A2, Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla A1 birimi için, Ek 11UY0013-3/A1-1’ A2 birimi için Ek 11UY0013-3/A2-1’ belirtilen süre ve içerikte ilgili eğitim alması zorunludur.

13. Sınav Yeri

13.1 ZİRVE BELGELENDİRME’nin anlaşma yaptığı merkezler.

13.2 Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkanlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.3 Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

– Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

– Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.4 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ZİRVE BELGELENDİRME personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

14. Değerlendirme Kriteri

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

09UMS0015-3 Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı

11UY0013-3 Endüstriyel Boru Montajcısı  – Seviye 3 Rev.02 Ulusal Yeterliliği15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç ZİRVE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

16. Belgelenin Teslimi

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Belgeli kişinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde 1 defa performans izleme raporu hazırlanır

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle gözetimi yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği, geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

18. Yeniden Belgelendirme

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgenin geçerlilik süresi boyunca belge sahibi ile ilgili ZİRVE BELGELENDİRME’ye performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumun da belge sahibi fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.  

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen belge sahipleri, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

Belgesi iptal edilenler yeniden tüm sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.

19. Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve ZİRVE BELGELENDİRME Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir.

Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını ZİRVE BELGELENDİRME’ye iade etmekle yükümlüdür.

21. İtiraz ve Şikayetler

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi ZİRVE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde ZİRVE BELGELENDİRME’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. ZİRVE BELGELENDİRME’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir

 

22. Ücret

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.

23. Diğer Şartlar

23.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

23.2 Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gerekir.

23.3 Sınavlardan başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden/bölümlerden yeniden sınava girebilir. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınavlara girebilmesi için sınavlarda başarısız olduğu bölüm/bölümler veya konu/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

23.4 Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.

23.5 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

23.6 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.7 Uygulama sınavında adayların yaptığı işler sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

23.8 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi ZİRVE BELGELENDİRME tarafından sağlanır.

24. Programa Ek Spesifik Şartlar

Programa ek spesifik şart bulunmamaktadır.