11UY0010-3 – ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REV.04

ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REV.04

PERSONEL BELGELENDİRME ŞARTNAMESİ

1. Belgelendirme Programının Amacı

Bu program, 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 REV.04 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Zorunlu Birimler

– 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Birimler

 • 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
 • 11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MİG Kaynağı) (131)
 • 11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
 • 11UY0010-3/B9Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TİG Kaynağı) (141)

11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı(311)

3. Programa Katılmak için Ön Şartlar

Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

– Öğrenim Belgesi (Diploma)

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– Personel Belgelendirme Başvuru Formu

– Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

– Pwps/WPS Fotokopisi (gerektiğinde)

– Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

– Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.

– Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)

5. Belgelendirme Dokümanları

– Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ZİRVE BELGELENDİRME Prosedürleri uygulanacaktır.

6. Belgelendirme Dili

– Sınav dili Türkçe’dir.

7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi

– ZİRVE BELGELENDİRME Personel Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır.

8. Sınav Türü

– Teorik (T1)+ Pratik (P1)(Uygulama)

9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar

 • Kaynak yöntemine uygun kaynak makinası
 • Küçük el feneri, Büyüteç, Tel fırça, Keski, Çekiç, Kaynakçı çekici, Sarf malzemeler

– Koruyucu ekipmanlar ve uygun kaynakçı elbisesi (zorunlu).

10. Teorik Sınav

ZORUNLU BİRİMLER TEORİK SINAVI

A1 zorunlu yeterlilik birimi için T1 teorik sınav  Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir.

 

Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadeleri (Ek A1-2) ölçülecek şekilde tasarlanmıştır.

 

A1 birimi, T1 teorik sınavında adaylara soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, en az 10 soru sorulur. Sınavda her bir soru için 1,5 dak. süre verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz.

 

Sorular ZİRVE BELGELENDİRME soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 60 puan alması gerekir.

 

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

(en az)

Soru Sayısı

(en az)

Sınav Süresi

(soru başına)

A1

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

T1

60

10

1,5 dak.

      

 

 

SEÇMELİ BİRİMLER TEORİK SINAVI

Her bir seçmeli birim için, adaylara 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Rev.04 Ulusal Yeterliliğinde belirtilen T1 teorik sınav ilgili seçmeli birimlerdeki “Bilgiler” kontrol listesine göre 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav şeklinde uygulanır.

Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen (B1 için Ek B1-2’de yer alan) (B5 için Ek B5-2’de yer alan), (B6 için Ek B6-2’de yer alan), (B9 için Ek B9-2’de yer alan), (B14 için Ek B14-2’de yer alan) tüm bilgi ifadeleri ölçülecek şekilde tasarlanmıştır.

 

T1 teorik sınavında kullanılan kaynak işlemiyle ilgili yeterlilik birimindeki öğrenme çıktılarını kapsar. T1 sınavı için soru başına ortalama 1,5 dak. süre verilir. T1 sınavı ZİRVE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen 10 soruluk test sınavı şeklinde yapılır.

 

Her soru eşit puandadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir.

SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

(en az)

Soru Sayısı

(en az)

Sınav Süresi

(soru başına)

B1

Elektrotla Ark Kaynağı (111)

T1

50

10

1,5 dak.

B5

Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MİG Kaynağı)  (131)

T1

50

10

1 ,5 dak.

B6

Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı)  (135)

T1

50

10

1 ,5 dak.

B9

Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

T1

50

10

1 ,5 dak.

B14

Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

T1

50

10

1 ,5 dak.11. Performansa Dayalı Sınav

ZORUNLU BİRİMLER PERFORMANS SINAVI

A1 yeterlilik birimi için performans (P1) birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

SEÇMELİ BİRİMLER PERFORMANS SINAVI

Seçmeli birimlere yönelik performans sınavları TS EN ISO 9606-1 standardında belirtilen sınav parçaları üzerinde uygulama yaptırılır. TS EN ISO 9606-1 standardı 5.bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre 6. bölümde belirtilen yol izlenerek sınav yapılır. 

Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülecek şekilde tasarlamıştır.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4’e göre muayene edilir ve değerlendirme sonucunun başarılı olması gerekir. Ayrıca, EN ISO 5817’ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Yanma oluğu 0,5 mm’yi geçmemelidir.

Uygulama sınavının süresi imalat şartları altında kullanılan süreye karşılık gelmelidir

12. Ölçme ve Değerlendirme

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile birlikte B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinin sınavlarından başarılı olunması zorunludur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 aydır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı 3 (üç) ayı geçemez.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-1’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

Tüm birimlerden başarılı olamayan adayın başarılı olamadığı birimlerden bir (1) yıl içinde tekrar sınava girme hakkı vardır ve adaya, başarılı olduğu birimlere ilişkin başarı belgesi verilir.

13. Sınav Yeri

13.1 ZİRVE BELGELENDİRME’nin anlaşma yaptığı merkezler.

13.2 Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkanlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.3 Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

– Sınav sırasında kullanılacak test parçaları, ilgili standartlara ve ZİRVE BELGELENDİRME Prosedürlerine uygun olarak başvuru sahibi tarafından hazırlanacaktır.

– Sınav sırasında kullanılacak kaynak makinesi, ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

– Kaynakçı sınavı sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.4 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ZİRVE BELGELENDİRME personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

14. Değerlendirme Kriteri

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

 

Belgelendirme Standartları

Değerlendirme Standartları

11UY0010-3, Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Rev.04 Ulusal Yeterlilik

– TS EN ISO 5817,

– TS EN ISO 9606-1 

– TS EN ISO 1560915. Belgelendirme

Uygulamalı sınav sonucu uygulamada kullanılan parçalar ZİRVE BELGELENDİRME’de teste tabi tutulduktan sonra Sınav Yapıcı tarafından Kırma Deney Raporu, Eğme Deney Raporu, Gözle Muayene Raporu düzenlenir.

Parçalara ait test dışarıda yapılacaksa; test numunesi gönderme formu ile gönderilir. Uygulamada kullanılan materyaller, ilgili test merkezinin sonucuna tabi tutulur. Test sonuçları her aday için raporlanır.

Uygulamalı sınav sonuçları ilgili standarda göre değerlendirilir. T1 ve P1 sınav sonuçlarına göre Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç ZİRVE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

16. Belgelenin Teslimi

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı

GEÇERLİLİK SÜRESİ

 

 • Kaynakçının 6 aydan daha fazla kaynağa ara vermediği durumda, yeterli görüldüğü kaynak yönteminde sürekli olarak çalıştığı zaman geçerlidir.
 • Kaynakçı yeterlilik aldığı sınavın teknik koşullarına genel olarak uyumlu olmalıdır.
 • Kaynakçının yapmış olduğu kaynaklar tahribatsız muayene yöntemleriyle devamlı olarak kontrol edilmelidir.

Yukarıda belirtilen şartlara uyulduğu takdirde, kaynakçı yeterlilik belgesi sertifikada belirtilen tarih itibariyle TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.

 

2 yıl/3 yıl sonunda da tüm şartlar sağlanmış ise belge 2 yıl/3yıl daha uzatılır. (Belge uzatımı için başvuru, belge geçerlilik süresinin bitimine kadardır. Belge geçerlilik tarihinden sonra yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.)

 

GÖZETİM SIKLIĞI

 

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

 

Belgelendirilen Çelik Kaynakçısının 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması gerekmektedir.

Bu yazı veya bağımsız çalıştığına dair kanıt, kaynakçı tarafından ZİRVE BELGELENDİRME ’e elden teslim edilebilir, mail atılabilir, posta ya da kargo ile ulaştırılabilir.

 

Ayrıca ZİRVE BELGELENDİRME, Gözetim faaliyeti için değişik metotlar uygulayabilir.

 • Kaynakçının çalıştığı iş yerinden gözetim zamanında, yazılı veya sözlü bilgi istenmesi (Belgelendirme kuruluşunun görevlendirdiği bir gözlemci iş yerini ziyaret edebilir.),
 • Anket yapılması,
 • Kaynakçı serbest çalışıyorsa iş yaptığı kişilerden bilgi alınması,
 • Kaynakçı hakkındaki şikâyetlerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi metotlar uygulayabilir.

 

Adayın gözetimi ile ilgili bilgiler ZİRVE BELGELENDİRME tarafından kayıt altına alınır.

 

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

18. Yeniden Belgelendirme

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.
 2. b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

Belge süresi sona eren veya belgesi iptal edilenler yeniden sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.

19. Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu Şartnamede belirtilen kurallar ve ZİRVE BELGELENDİRME Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını ZİRVE BELGELENDİRME’ye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sürecinde, yapılan kontroller sonrasında şartların karşılanmadığı tespit edilirse, belge belirli bir süre askıya alınabilir. Bu süre uygunsuzlukların durumuna göre 15 gün ile 6 ay arasında değişebilmektedir. Belgelendirilmiş kişinin, askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırması durumunda, Karar Verici kararı ile belge, belgelendirilmiş kişiye iade edilir.

21. İtiraz ve Şikayetler

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi ZİRVE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde ZİRVE BELGELENDİRME’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

İtirazlarda değerlendirmenin objektifliğini artırmak adına test parçaları sonucun adaya bildirilmesinden itibaren 1 ay süre ile ZİRVE BELGELENDİRME tarafından saklanır. (Test parçası üzerinde tahribatlı muayene yapılmadı ise parçanın kendisi, tahribatlı muayeneler yapıldı ise tahribatlı muayene parçaları saklanacaktır)

Bu süreden sonraki itirazlarda ZİRVE BELGELENDİRME test parçalarını saklamayı garanti etmez.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. ZİRVE BELGELENDİRME’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

22. Ücret

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.

23. Diğer Şartlar

23.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

23.2  Belgelendirmeye hak kazanmak için İş Sağlığı ve Güvenliği, alanla ilgili teorik sınav ve uygulama sınavından başarılı olma şartı aranmaktadır.

23.3  Sınavın herhangi bir bölümünden (T1, P1) başarısız olan adayın, başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muaf olma süresi 1 yıldır.

23.4  Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 2 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.

23.5  Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

23.6 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.7  Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçalarının (uygulama sınavı sonunda aday tarafından oluşturulan parça) üzerine gizlilik ve güvenliği sağlamak açısından adayların TC kimlik numaralarından bir bilgisayar programı aracılığı ile otomatik olarak oluşturulan Aday No yazılır. Kayıt altına alınan test parçaları, belirtilen itiraz süresince ZİRVE BELGELENDİRME tarafından muhafaza edilir.

23.8  Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi ZİRVE BELGELENDİRME tarafından sağlanır.

24. Programa Ek Spesifik Şartlar

24.1 GENEL SINAV ŞARTLARI

24.1.1İlave malzemeler, söz konusu kaynak yöntem ve pozisyonlarına uygundur.

24.1.2 Sınav parçasının boyutları standartlara uygun olarak hazırlanır.

24.1.3 Esas metal, ilave metal ve diğer yardımcı malzemeler standartlara veya imalatta kullanılan koşullara uyumludur.

24.1.4 Parçanın kaynak ağzı geometrisi ve kaynak parametrelerinin yeterlilik sınavı için kullanılan malzeme kalınlığı ve kaynak yöntemi gerçeğe en uygun olacak şekilde seçilerek, kaynakçının kaynak yönteminin belirtilen ayrıntılarını izlemesi sağlanır.

24.1.5 Sınav parçaları, sınav yapan ve adayın kontrolünde kodlanır.

24.1.6 Sınav parçasının kaynağı için gerekli süre, üretim anında gerekli olan süreye eşit olarak tanınır.

24.1.7 Kaynakçılar sınavı geçtikleri takdirde, aynı şekilde testteki kaynak tekniği ve hızları ile imalat ve montaj kaynaklarını da yapar.

24.1.8 Kaynakçının kapak pasosu hariç diğer pasolardaki küçük hataları taşlayarak veya imalatta kullanılan başka herhangi bir yöntemle düzeltmesine izin verilir. Bunun için, sınavı yapanın onayı olmalıdır.

24.2  KAYNAKÇILARIN SINIFLANDIRILMASI

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Rev.04 sınavının amacı, kaynakçıların ilgili standartlara göre hazırlanmış olan kalifiye edilmiş bir “Kaynak Prosedür Şartnamesi” (WPS)’ ne göre kaynakları yapabileceklerinin kanıtlanmasıdır.

Kaynakçılar aşağıda belirtilen şekilde kalifiye edilir.

Kaynakçılar, ilgili standartlarda belirtilen malzeme grubuna yönelik olarak hazırlanmış sınav parçalarının yine standartlarda tanımlandığı şekilde hazırlanmış bir Kaynak Prosedür Şartnamesi WPS’e uygun bir şekilde pozisyon, elektrot, akım, et kalınlığı, çap vb. parametreler dikkate alınarak sınav yapılması sonucu yapılacak tahribatlı/tahribatsız muayene ve/veya mekanik testlerden standartlara göre başarılı olması durumunda belgelendirilirler.

24.3 YETERLİLİK SINIFLARI

Belgelendirme için referans alınan standartlarda yeterlilik sınıfları belirtilmiştir. TS EN ISO 9606-1, standardında ana değişkenler detaylı olarak anlatılmakla beraber ortak değişkenler aşağıdaki şekildedir;

 1. a) Bir kaynak yönteminden diğer bir kaynak yöntemine veya kaynak yöntemleri kombinasyonuna geçişin olması,
 2. b) Standartlarda öngörülen et kalınlık ve/veya çap aralığının değişmesi,
 3. c) Malzeme değişikliği olması,

Yukarıdaki değişkenlerin oluşması durumlarda yeterlilik sınıfı değişeceğinden kaynakçı sınavı da değişir.

24.4. SINAVIN GEÇERLİLİĞİ

TS EN 9606-1 Standardı Sınav Parçalarının kabul şartlarına göre değerlendirilir.

24.5. SINAVIN TEKRARLANMASI

Sınav şartlarına göre personel belgelendirme kuruluşu tarafından karar verilir.

Yeni bir sınav için minimum 1 hafta beklenir.

Pratik Sınav: Tekrar sınav, ilgili standart ve koda göre aşağıda şekilde belirlenir:

TS EN ISO 9606-1: Herhangi bir tahribatlı veya tahribatsız testin başarısız olması durumunda adayın ikinci bir deneme yapmasına izin verilebilir.

 1. Kaynakçının standart gerekliliklerini yerine getirme konusunda yetersiz olması sebebiyle yarıda kesilen sınavlarda ikinci bir denemeye izin verilmez

Aşağıdaki durumlarda sertifikası iptal edilir:

1- 6 aydan daha fazla ara vermişse,

2- Beceri ve bilgisinin soruşturulmasını gerektirecek özel sebep varsa.

Not: 6 aydan daha fazla kaynağa ara vermiş kaynakçılar opsiyonel olarak 10mm kalınlıkta parça kaynatıp sertifikalanabilirler.

Tekrar testten kalan kaynakçı hemen tekrar sınavına giremez. Teorik ve pratik eğitim alması gerekir

24.6 TAHRİBATLI VE TAHRİBATSIZ TESTLER

– EN ISO 17025 akreditasyonuna sahip Tahribatlı test veya EN ISO 17020 akreditasyonuna sahip Tahribatsız test firmaları tarafından yaptırılacaktır.

 – Eğer test parçaları başvuru sahibi tarafından belirlenen bir muayene kuruluşuna iletilmesi durumunda, ZİRVE BELGELENDİRME bilgilendirilir ve isteğine bağlı olarak testlere nezaret edebilir.

– Tahritatlı ve Tahribatsız testlerde;

  Cihazlarının kalibrasyonlarını

  Personel yeterliliklerini (uygunluğunu)

  Test parçalarının doğru isimlendirilmesini (NDT ve mekanik testler için)

  Numunelerin boyutsal doğrulamalarını (mekanik testler için)

  İlgili test parçasına ait raporlamanın doğrulanmasını kontrol edecektir

  METAL SEKTÖRÜ

  • 11UY0013-3 ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI SEVİYE 3 – REV.03
  • 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 – REV.04
  • 12UY0086-3 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3 – REV.02
  • 12UY0087-4 METAL LEHVA İŞLEME TEZGAH OPERATÖRÜ SEVİYE 4 – REV.02

  TİCARET SEKTÖRÜ

  • 17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 – REV.00
  • 17UY0332-4 EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 – REV.00
  • 17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 – REV.00

  KİMYA, PETROL, LASTİK VE PLASTİK SEKTÖRÜ

  • 12UY0069-4 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 4 – REV.03
  • 12UY0069-3 PLASTİK ENJEKSİYN ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 – REV.03
  • 13UY0142-3 PLASTİK PROFİL ÜRETİM OPERATÖRÜ(EKSTRÜZYON) SEVİYE 3 – REV.01
  • 13UY0143-3 PLASTİK ŞİŞİRME FİLM ÜRETİM OPERATÖRÜ(EKSTRÜZYON) SEVİYE 3 – REV.01

  MAKİNE SEKTÖRÜ

  • 12UY0081-3 FREZECİ SEVİYE 3 – REV.01
  • 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3 – REV.00
  • 14UY0202-3 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3 – REV.01
  • 14UY0202-4 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4 REV.01

  Yukarıdaki Ulusal Mesleki Yeterliliklerinden akreditasyon sürecinde olduğumuz için ve henüz yetkilendirme olmadığı için başvuru kabul edilmemektedir.